نوشته های وبلاگ

جدول ابعاد مناسب برای آسانسور

با توجه به اینکه یکی از مهمترین قسمت های طراحی آسانسور، چاله آن می باشد لذا پیشنهاد می شود که تمامی طراحان مطالعاتشان را در این زمینه افزایش دهند تا در آینده دچار مشکل نشوند. زیرا هم اکنون در بسیاری از ساختمان ها مشاهده می شود که یا ابعاد چاله کوچکتر از حد مورد نیاز است و یا اینکه ابعادی غیر متعارف دارد ککه موجب هدر رفتن فضا می شود.
لذا با توجه به موارد ذکر شده مطالعه جداول مربوط به ابعاد چاله آسانسور به خوانندگان پیشنهاد می شود پس در ادامه مطلب با ما همراه باشید …

جدول شماره 1- آسانسورهای مسافربر- ابعاد مفید

ساختمانهای مسکونی

ظرفیت به کیلوگرم 300 375 450 600 1000
ظرفیت به نفر 4 نفر 5نفر 6 نفر 8 نفر 13نفر
کابین عرض b1 (میلیمتر) 900 1,100
عمق b1 (میلیمتر) 1,000 1,100 1,400 2,100
ارتفاع (میلیمتر) 2,200
ابعاد و نوع درب طبقات و
کابین
عرض b2 (میلیمتر) 700 800
ارتفاع h3(میلیمتر) 2,000
نوع باز شو نیمه اتوماتیک (*) – اتوماتیک کشویی (*) یا اتوماتیک از وسط باز شو(**)
ابعاد جاه
میلیمتر
(*)عرض b3 میلیمتر 1,400 1,600
(**)عرض b3 میلیمتر 1,800
عمق d2 (میلیمتر) 1,600 1,700 1,900 2,600
عمق چاله پایین آسانسور
d3 میلیمتر
تا 4/0 متر بر ثانیه 1,400
تا 63/0 متر بر ثانیه
تا 0/1 متر بر ثانیه
تا 6/1 متر بر ثانیه 1,600
تا 5/2 متر بر ثانیه 2,200
عمق چاله پایین آسانسور
d3 میلیمتر
تا 4/0 متر بر ثانیه 3,600
تا 63/0 متر بر ثانیه
تا 0/1 متر بر ثانیه 3,700
تا 6/1 متر بر ثانیه 3,800
تا 5/2 متر بر ثانیه 5,000
ابعاد اطاق موتورخانه آسانسورهای
هیدرولیک
عرض b4 (میلیمتر) 2,000
عمق d4 (میلیمتر) 2,000
ارتفاع h2(میلیمتر) 2,000
ابعاد اطاق موتورخانه آسانسورهای
الکتریکی تا سرعت
0/1 متر بر ثانیه
عرض b4 (میلیمتر) 1,600 2,200 2,400
عمق d4 (میلیمتر) 3,000 3,200 3,700 4,200
ارتفاع h2(میلیمتر) 2,000
عرض b4 (میلیمتر) 2,200 2,400
ابعاد اطاق موتورخانه آسانسورهای
الکتریکی تا سرعت
6/1 متر بر ثانیه
عمق d4 (میلیمتر) 3,200 3,700 4,200
ارتفاع h2(میلیمتر) 2,200
ابعاد اطاق موتورخانه آسانسورهای
الکتریکی تا سرعت
5/2 متر بر ثانیه
عرض b4 (میلیمتر) 2,800
عمق d4 (میلیمتر) 3,700 4,200
ارتفاع h2(میلیمتر) 2,600

 

جدول شماره 2-آسانسورهای مسافربر- ابعاد مفید

ساختمتنهای مسکونی

ظرفیت به کیلوگرم 600 750 1000 1200 1600
ظرفیت به نفر 8 نفر 10 نفر 13 نفر 16 نفر 21نفر
کابین عرض b1 (میلیمتر) 1,100 1,350 1,600 1,950
عمق b1 (میلیمتر) 1,400 1,750
ارتفاع (میلیمتر) 2,200 2,300
ابعاد و نوع درب طبقات و
کابین
عرض b2 (میلیمتر) 800 1,100
ارتفاع h3(میلیمتر) 2,000 2,100
نوع باز شو تلسکوپی (*) – از وسط باز شو(**)
ابعاد چاه
میلیمتر
(*)عرض b3 میلیمتر 1,600 1,800 2,100 2,400
(**)عرض b3میلیمتر 1,800 1,900 2,400 2,600
عمق d2 (میلیمتر) 1,900 2,100 2,400
عمق چاله پایین آسانسور
d3 میلیمتر
تا 4/0 متر بر ثانیه
تا 63/0 متر بر ثانیه 1,400 1,600
تا 0/1 متر بر ثانیه
تا 6/1 متر بر ثانیه 1,600
تا 5/2 متر بر ثانیه 2,200
بلندی کف آخرین طبقه تا
سقف چاه h1(میلیمتر)
تا 4/0 متر بر ثانیه
تا 63/0 متر بر ثانیه 3,800 4,200 4,400
تا 0/1 متر بر ثانیه
تا 6/1 متر بر ثانیه 4,000
تا 5/2 متر بر ثانیه 5,000 5,200 5,400
ابعاد اطاق موتورخانه آسانسورهای
هیدرولیک
عرض b4 (میلیمتر) 2,000
عمق d4 (میلیمتر) 2,000
ارتفاع h2(میلیمتر) 2,000
ابعاد اطاق موتورخانه آسانسورهای
الکتریکی تا سرعت
6/1 متر بر ثانیه
عرض b4 (میلیمتر) 2,500 3,200
عمق d4 (میلیمتر) 3,700 4,900 5,500
ارتفاع h2(میلیمتر) 2,200 2,400 2,800
عرض b4 (میلیمتر) 4,200 3,200
ابعاد اطاق موتورخانه آسانسورهای
الکتریکی تا سرعت
5/2 متر بر ثانیه
عمق d4 (میلیمتر) 4,900 5,500
ارتفاع h2(میلیمتر) 2,800

1- غیر مسکونی مانند تجاری – اداری – هتل – بیمارستان.
2- در صورتیکه در ساختمان غیر مسکونی بیش از یک دستگاه آسانسور مورد نیاز باشد, به شرط تامین حداقل یک دستگاه آسانسور با مشخصات اشاره شده در جدول فوق, می توان آسانسور 4 و6 نفره براساس جدول شماره1 نیز نصب شود.

 جدول شماره 3-آسانسورهای بیمارستانی- ابعاد مفید

برانکار بر

تخت بر
ظرفیت به کیلوگرم 1,000 1,600 2,000 2,500
کابین عرض b1 (میلیمتر) 1,100 1,400 1,500 1,800
عمق b1 (میلیمتر) 2,100 2,400 2,700
ارتفاع (میلیمتر) 2,200 2,300
ابعاد و نوع درب طبقات و
کابین
عرض b2 (میلیمتر) 900 1,300
ارتفاع h3(میلیمتر) 2,000 2,100
نوع باز شو تلسکوپی (*) – از وسط باز شو(**)
ابعاد چاه
میلیمتر
(*)عرض b3 میلیمتر 1,800 2,400 2,700
(**)عرض b3 میلیمتر 2,000 2,900
عمق d2 (میلیمتر) 2,600 3,000 3,300
عمق چاله پایین آسانسور
d3 میلیمتر
تا 63/0 متر بر ثانیه
تا 0/1 متر بر ثانیه
تا 6/1 متر بر ثانیه 1,800 1,900 2,100
تا 5/2 متر بر ثانیه 2,400 2,500
بلندی کف آخرین طبقه تا
سقف چاه h1(میلیمتر)
تا 6/3 متر بر ثانیه 4,200 4,400 4,600
تا 1/0 متر بر ثانیه
تا 1/6 متر بر ثانیه
تا 2/5 متر بر ثانیه 5,200 5,400 5,600
ابعاد اطاق موتورخانه عرض b4 (میلیمتر) 2,200 3,200 3,500
عمق d4 (میلیمتر) 4,200 5,500 5,800
ارتفاع h2(میلیمتر) 2,200 2,800

 

جدول شماره 4-آسانسورهای خودروبر- ابعاد مفید

ظرفیت به کیلوگرم 2,000 2,500
کابین عرض b1 (میلیمتر) 2,400 2,500
عمق d1 (میلیمتر) 5,000 5,700
ارتفاع (میلیمتر) 2,200
ابعاد و نوع درب طبقات و
کابین
عرض b2 (میلیمتر) 2,400 2,500
ارتفاع h3(میلیمتر) 2,200
نوع باز شو لولایی – کشویی
ابعاد چاه
میلیمتر
عرض b3 میلیمتر 3,200 3,300
عمق d2 (میلیمتر) 5,300 6,000
عمق چاله پایین آسانسور
d3 میلیمتر
تا 63/0 متر بر ثانیه 1,300
بلندی کف آخرین طبقه تا
سقف چاه h1(میلیمتر)
تا 63/0 متر بر ثانیه(الکتریکی) 4,200
تا 63/0 متر بر ثانیه(هیدرولیکی) 3,300
ابعاد اطاق موتورخانه آسانسورهای هیدرولیک عرض b4 (میلیمتر) 2,000
عمق d4 (میلیمتر) 2,000
ارتفاع h2(میلیمتر) 2,000
ابعاد اطاق موتورخانه آسانسورهای الکتریکی تا سرعت63/0 متربرثانیه عرض b4 (میلیمتر) 3,200
عمق d4 (میلیمتر) 5,300 6,000
ارتفاع h2(میلیمتر) 2,000

1– در صورتیکه در ساختمان تنها یک دستگاه آسانسور خودروبر در نظر گرفته شود میبایست از جدول ابعاد آسانسور ظرفیت 2500 کیلوگرم استفاده گردد.
2- در صورتیکه در ساختمان بیش از یک دستگاه آسانسور خودروبر پیش بینی شده باشد
, حداقل یکی از آنها از جدول ابعاد آسانسور ظرفیت 2500 کیلوگرم و برای دیگری میتواند از جدول آسانسور ظرفیت 2000 کیلوگرم استفاده نمود و روی ورودی آسانسور ظرفیت 2000 کیلوگرم علایم هشدار دهنده ابعاد و نوع ماشین قابل استفاده نصب گردد.

 

 

مهندس شیرویی

درباره مهندس شیرویی

مهندس محسن شیرویی، مدیر فنی و فروش شرکت فرازجم کناره و متخصص در زمینه آسانسورهای گیرلس، روم لس، گیربکسی و هیدرولیک - کلایمر و بالابرهای ساختمانی تماس: 01135650184 01135650122

مطالب مرتبط

10 دیدگاه برای “جدول ابعاد مناسب برای آسانسور

  1. با سلام
   تک ستاره مربوط به عرض برای درب های اتوماتیک تلسکوپی و لولایی هست اما دو ستاره برای دربهای اتوماتیک سانترال

 1. سلام آیا از نظر قانون و مقررات جاری، میان تعداد طبقات یا واحدهای ساختمان مسکونی و ظرفیت آسانسور ، تناسبی وجود دارد و در صورت تخطی از آن، چه مرجعی به آن رسیدگی می کند؟؟؟؟

 2. درود
  سوالی داشتم در مورد آسانسور 7 نفره .

  سطح و ابعاد کابین 7 نفره چقدر میباشد ؟

  چرا اکثرا در مراجع آسانسور 6 یا 8 نفره ذکر میشود و از آسانسور 7 نفره ذکری نمیشود ؟

  آسانسور 7 نفره آیا با موتر گیربکس 5.5 کیلو وات قابل اجرا است یا باید موتور گیربکس قویتر استفاده شود ؟

  سپاس از توجهتان .

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*